EESTI VÄIKEAKTSIONÄRIDE LIIDU PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimeks on MTÜ Eesti Väikeaktsionäride Liit, lühendatult EVAL (edaspidi ühing). 

1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3.Oma tegevuses juhindub ühing eraõigusliku juriidilise isikuna Eesti Vabariigi seadustest ning käesolevast põhikirjast.

1.4. Ühingu majandusaasta algus on 01. jaanuar ja lõpp 31.detsember.
1.5. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. Ühingu eesmärgid
2.1. Toetada majanduse kasvu läbi investeeringute suurendamise ja väikeaktsionäride õiguste tugevdamise.

2.2.Väärtustada väikeaktsionäri, kui ettevõtte omanikku, kellel on ettevõttes kaasarääkimise õigus.

2.3.Toetada aktsionäride vahelist hea usu põhimõtet ja üksteise õigustatud huvide järgimise kohustust.

2.4. Toetada aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet.

2.5. Tõsta investorite teadlikkust väikeaktsionäri õigustest ning varustada oma liikmeid õppematerjalidega.

2.6.Luua toimiv suhtlusvõrgustik liikmete vahel ning soodustada liikmete vahelist kommunikatsiooni kogemuste jagamiseks.

2.7. Osaleda avalikes aruteludes ning kaitsta oma liikmete huve seadusloomes.

2.8. Jagada oma liikmetele asjakohast infot aktsionäride õigusi puudutavatest uudistest, kohtupraktikast ning seadusmuudatustest.

2.9. Julgustada väikeaktsionäre ja juhatust töötama koos ühiste lahenduste leidmiseks läbirääkimiste teel.

2.10.Julgustada väikeaktsionäre osalema üldkoosolekutel ja realiseerima oma aktsionäriõigusi.

2.11. Juhendada liikmeid teabenõuete esitamisel ja üldkoosolekuks ettevalmistamisel. 2.12. Juhendada liikmeid läbirääkimistel osalemisel.

3. Liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise kord

3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib panustada põhikirja p. 2 nimetatud eesmärkide saavutamisesse.

3.2. Juhatus otsustab ühingu liikmeks vastuvõtmise ning korraldab ühingu liikmete üle arvestuse pidamise.

3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3.4.Liikmete varalised ja muud kohustused mittetulundusühingu suhtes määratakse kindlaks põhikirjaga.

3.5. Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel igal ajal ühingust välja astuda.
3.6. Liikme võib mõjuval põhjusel ühingust välja arvata juhatuse otsusega, eelkõige juhul, kui liikme käitumine on vastuolus ühingu eesmärkidega.

4. Liikmete õigused ja kohustused
4.1. Ühingu liikmeks võivad olla kõik põhikirja p. 3.1. märgitud isikud, kes tegutsevad kooskõlas ühingu eesmärkidega ning tasuvad liikmemaksu.

4.2. Kõikidel ühingu liikmetel on võrdsed õigused ja kohustused.

4.3. Liikmemaksu tasumise tingimused ja kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

4.4. Ühingu liikmel on õigus:
 • osaleda ühingu töös ja üldkoosolekutel;
 • saada ühingult teavet ühingu tegevuse kohta;
 • olla valitud ühingu juhatusse vastavalt põhikirjas sätestatule;
 • osaleda väikeaktsionäride huvide esindamisel;
 • osaleda ühingu korraldatud üritustel;
 • kasutada ühingu sümboolikat, logo ja viidata ühingu väljaannetele. 

 • 4.4. Ühingu liige kohustub:
 • järgima ühingu põhikirja ja eesmärke;
 • osutama kaasabi ühingu eesmärkide saavutamiseks;
 • maksma liikmemaksu üldkoosoleku poolt sätestatud suuruses ja korras.
 • 5. Juhatus
  5.1. Ühingut juhib ja esindab juhatus.

  5.2. Juhatusel võib olla üks liige või mitu liiget.

  5.3. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks.

  5.4. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda kohustuse olulisel määral täitmata jätmise korral või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

  5.5. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile.

  5.6. Juhatus annab ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitab nende nõudel vastava aruande.

  5.7. Juhatus korraldab mittetulundusühingu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele.

  5.8. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

  5.9. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

  5.10. Juhatuse liikmed on mittetulundusühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud mittetulundusühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid.

  5.11. Mittetulundusühingu ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing on tühine, kui tehinguga ei nõustunud üldkoosolek. See ei kehti tehingu kohta, mis tehakse mittetulundusühingu igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel.

  5.12. Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.

  5.13. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.
  Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. 

  6. Üldkoosolek
  6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.

  6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 • põhikirja muutmine;
 • juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 
 • juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine; 
 • majandusaasta aruande kinnitamine; 
 • mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; 
 • muude põhikirjaga või seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

 • 6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud korras, mh juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest.

  6.4.Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus, kui üldkoosoleku kutsuvad kokku mittetulundusühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

  6.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel ja läbiviimisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid.

  6.6. Igal mittetulundusühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja mittetulundusühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist.

  6.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest.

  6.8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

  6.9. Põhikirjas ettenähtud mittetulundusühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

  6.10. Üldkoosolek protokollitakse.

  7. Ühingu lõpetamine

  7.1. Ühing lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses või põhikirjas sätestatud suuruse.

  7.2. Ühingu võib igal ajal lõpetada üldkoosoleku otsusega. Ühingu lõpetamisel ja vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.