Telia väikeaktsionäre võib oodata ees veel üks kohtumenetlus

Kristjan Hänni märgib 30. märtsi Äripäevas, et kunagisest Eesti Telekomist tõrjutud väikeaktsionärid pole siiani kohtu kaudu aktsiate sundülevõtmise eest välja võideldud hüvitist kätte saanud.
Väikeaktsionärid nõudsid koos hüvitise suuruse kindlaks määramisega kohe ka kogu summa väljamõistmist, kuid kohtumäärusest nähtub, et kohtud ei pidanud võimalikuks mõlemaid nõudeid samas menetluses lahendada.

Asi seisneb selles, et kohtumenetluse seaduse kohaselt toimub hüvitise suuruse kindlaks määramise kohtulik kontroll hagita menetluses, raha väljamõistmise nõuded aga hagiga menetluses. Kohtud leidsid, et hüvitise suuruse kindlaksmääramiseks vajalikku hagita menetlust ning sama hüvitise väljamõistmiseks vajalikku hagiga menetlust ei ole võimalik läbi viia samaaegselt.

Ringkonnakohus märkis, et kuigi määrus ei kohusta Teliat hüvitist välja maksma, kohalduvad määrusele üldised kohustuse täitmise põhimõtted ja aktsionäridele makstav hüvitis muutub sissenõutavaks mõistliku aja möödumisel.

Ringkonnakohtu määrus jõustus novembris ja mõistlik tähtaeg võib tänaseks olla tõepoolest möödunud. Kui Telia väikeeaktsionäridele hüvitist välja ei maksta, võivad väikeaktsionärid määruse alusel esitada sooritushagi ja nõuda hüvitise väljamaksmist kohtust.

Tegemist ei ole hea tulemusega, kuivõrd väikeaktsionärid peavad oma õiguste maksma panemiseks algatama mitu erinevat menetlust. Samas tuleb nõustuda kohtutega, et seadusandja ei ole rahalise hüvitise suuruse kohtuliku kindlaksmääramise kõrval maksmisele kuuluva lisahüvitise väljamõistmise küsimust täpsemalt reguleerinud.

Selliste vaidluste vähendamise, kahekordse kohtus käimise vältimise ja üldise selguse huvides oleks mõistlik, kui seadusandja täiendaks seadust nii, et väikeaktsionäride aktsiate ülevõtmise puhul oleks hüvitise kindlaksmääramiseks tehtav kohtulahend ka lisahüvitise täitedokumendiks.
Järgmine
Päevakorra täiendamine ei tühista väljakuulutatud osanike koosolekut

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: